Manifest del Centre d’Estudis dels Ports davant la nova delimitació cartogràfica proposada pel Consell

Dimecres, 16 de novembre de 2022
  • Centre d'Estudis dels Ports

La comarca és un fet geogràfic, històric, sociològic, econòmic i/o jurídic, a més d’una peça clau en el procés d’articulació territorial i política del País Valencià. Davant la proposta de nova delimitació cartogràfica que amaneix el Consell, el Centre d’Estudis dels Ports insta l’executiu valencià a respectar els límits històrics dels Ports, conjugant a tal efecte la legítima voluntat de les poblacions afectades i els criteris d’ampli consens científic que es resumeixen a continuació.

Existeix i s’ha publicat abundant documentació que detalla, ja des de l’any 1232, el naixement i conformació de la comarca dels Ports, tot delimitant de manera precisa uns límits geogràfics que van quedar definitivament establerts en 1303. El territori dels Ports inclou els termes municipals de l’actual Demarcació Territorial Homologada de primer grau (DTH-1) de nom homònim, als quals cal sumar els de Vilafranca, Catí, Castell de Cabres, la Pobla de Benifassà i Bel (integrat des del 1972 al municipi de Rossell). Aquest és el criteri d’acadèmics com Antoni Josep Cavanilles, Josep Sánchez Adell, Manuel Grau, Josep Eixarch, Ferran Arasa, Josep Monferrer o Vicent Royo, entre d’altres, i també d’entitats com el Centre d’Estudis del Maestrat o el Centre d’Estudis dels Ports mateix.

Alguns autors han inclòs modernament Castell de Cabres, la Pobla de Benifassà i Bel al Baix Maestrat. Aquesta circumstància constitueix un greu error atés que, tal com apunta Emili Beüt i Belenguer, la Tinença de Benifassà, que inclou les esmentades localitats, ja pertanyia al Castell de Morella en època musulmana i va tornar als seus Termes Generals en ser conquerida pels cristians. En conseqüència, l’eminent geògraf valencià conclou que «[c]al reivindicar la pertinença d’aquest territori, sense discussió, als Ports de Morella, de què forma part per tots els conceptes, principalment històrics». Pel que fa a Catí, el fet que el 1672 s’integrara a l’estació de Sant Mateu va marcar la seua progressiva desvinculació de la resta dels Ports. Tot i que avui dia queda englobat dins la DTH-1 de l’Alt Maestrat, considerem que són els seus habitants els qui han de pronunciar-se en última instància sobre una eventual modificació del seu estatus. En el cas de Vilafranca, cal celebrar que el Consell haja decidit finalment situar-la dins els límits dels Ports, esmenant així un error històric i un greuge sociopolític que no s’hauria de repetir.

Finalment, el Centre d’Estudis dels Ports insta la Generalitat Valenciana a continuar aprofundint el procés de reforma territorial mitjançat l’aprovació d’una veritable llei de comarcalització que oficialitze el fet comarcal.

Directe