Privacitat

Introducció i definicions

Després de llegir i acceptar aquesta Política de Privacitat i Condicions dels Serveis de Mas Mut Produccions, SL, vostè podrà gaudir d’aquests Serveis.

A través de l’acceptació d’aquesta clàusula, vostè accepta expressament la Política de Privacitat dels Serveis de Mas Mut Produccions, SL com a Usuari de qualsevol dels mitjans o Serveis i/o productes, ja siguen gratuïts o de pagament, que consisteixen en l’accés a diferents informacions, continguts, programes, apps, botigues, llocs web de ‘e-commerce’, vídeo sota demanda o similars (d’ara endavant, “Serveis de Mas Mut Produccions, SL”) que Mas Mut Produccions, SL posa a la disposició dels Usuaris en Internet.

Per al correcte enteniment d’aquesta Política de Privacitat i les Condicions dels Serveis de Mas Mut Produccions, SL, es realitzen les següents definicions:

 • L’Usuari serà aquella persona física o jurídica que accedisca i/o use qualsevol dels Serveis de Mas Mut Produccions, SL per qualsevol mitjà sense necessitat de registrar-se. Mitjançant l’acceptació d’aquesta clàusula, l’Usuari accepta la Política de Privacitat i les Condicions dels Serveis de Mas Mut Produccions, SL, reflectides en el present document.
 • Els Serveis de Mas Mut Produccions, SL, abasten serveis, productes i accions promocionals, ja siguen gratuïts o de pagament, que consisteixen en l’accés a diferents informacions, continguts, comunicacions comercials, editorials i corporatives, programes, aplicacions, botigues, llocs web, vídeo sota demanda o similars.

La Política de privacitat dels Serveis de Mas Mut Produccions, SL és aplicable a:

 • La navegació com a Usuari que es realitze sobre qualsevol pàgina web de Mas Mut Produccions, SL o aplicació mòbil de Mas Mut Produccions, SL.
 • L’accés com a Usuari a qualsevol dels continguts a través de qualsevol altre mitjà o Serveis de Mas Mut Produccions, SL.
 • La navegació que es puga realitzar des de qualsevol dispositiu des del qual es permeta l’accés als continguts o als Serveis de Mas Mut Produccions, SL, com a ordinadors, televisió digital, televisions intel·ligents, PDA, Tauletes, telèfons mòbils, subscripcions via RSS o qualsevol altre mitjà d’accés als continguts posats a disposició en internet.
 • La navegació i gaudi dels Serveis de Mas Mut Produccions, SL que es realitze des de qualsevol part del món, ja es tracte de Serveis situats al país d’accés o situats en un altre país.

Complimient de la normativa vigent

Mas Mut Produccions, SL, en estar situat a Espanya, està sotmès al compliment de la normativa espanyola i europea en matèria de protecció de dades i serveis de la societat de la informació.
Per tant, Mas Mut Produccions, SL garanteix en tot moment l’íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la normativa de protecció de dades i de serveis de la societat de la informació, així com per qualsevol altra Llei o norma que complemente o substituïsca a les anteriors.

Responsable del tractament

Les dades personals recaptades a través dels Serveis de Mas Mut Produccions, SL, seran incorporats un fitxer responsabilitat de Mas Mut Produccions, SL, empresa espanyola amb amb domicili en Carrer Tint, número 9, 12300 de Morella, amb C.I.F: B-44198992, inscrita en el Registre Mercantil de Terol al tom 213 general,  Secció 3a del Llibre de Societats 213, Fulla 3773, inscripció 1ª.

Mas Mut Produccions, SL, ha designat voluntàriament un Delegat de Protecció de Dades a través del qual l’Usuari podrà plantejar queixes, reclamacions i suggeriments relatius al tractament de les seves dades personals, així com exercir els seus drets. Per a això, l’Usuari podrà dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: masmut@telefonica.net

Finalitats del tractament de les dades personals dels usuaris

Les dades facilitades per l’Usuari dels Serveis de Mas Mut Produccions, SL són utilitzades amb diverses finalitats que s’enumeren a continuació:

 • Facilitar un Servei personalitzat per a l’Usuari, adequant aquests Serveis al seu perfil personal, geogràfic, així com a les seues preferències i gustos.
 • Definir tipologies, segmentacions i perfils d’usuaris, així com prestar, gestionar, administrar, ampliar i millorar els Serveis i/o continguts oferts en els Serveis de Mas Mut Produccions, SL, mitjançant l’anàlisi de la utilització dels Serveis per part dels Usuaris.
 • Mostrar informació editorial o comercial específicament dissenyada per al perfil inferit en funció de l’ús dels Serveis de Mas Mut Produccions, SL per part de l’Usuari, tant en serveis propis com en serveis de tercers, pertanyents a qualsevol dels Sectors, amb els quals Mas Mut Produccions, SL arribi a acords. Aquest perfil també podrà ser inferit en funció de la localització geogràfica del dispositiu o terminal des que utilitza els Serveis de Mas Mut Produccions, SL; no obstant això, sempre se li sol·licitarà una autorització prèvia i específica per a poder tractar aquesta informació.
 • Dissenyar nous serveis que puguin resultar del seu interès.
 • Gestionar les incidències i el manteniment dels Serveis de Mas Mut Produccions, SL.

Tipus de dades recollides

Mas Mut Produccions, SL recollirà dades de l’Usuari a través de l’ús dels Serveis de Mas Mut Produccions, SL.

Aquestes dades estaran vinculades principalment a l’adreça IP des de la qual accedeix als Serveis de Mas Mut Produccions, SL o a un codi d’usuari assignat de forma unilateral per Mas Mut Produccions, SL. Aquestes dades podran ser considerats com a dades personals en la mesura en què permeten identificar-lo o fer-lo identificable.

D’aquesta forma, Mas Mut Produccions, SL podrà vincular a aquestes dades la següent informació:

 • Dades d’ús i navegació. A efectes estadístics i publicitaris, de control de l’ús de les nostres pàgines, de control de l’accés a serveis de tercers a través de Serveis de Mas Mut Produccions, SL i de millorar el coneixement sobre els interessos de l’Usuari, es recolliran dades d’ús i navegació relatius sobre quin Servei utilitza l’Usuari, com l’utilitza, quan, quin tipus d’Usuari és, o si accedeix a un anunci publicitari mostrat en qualsevol dels Serveis de Mas Mut Produccions, SL.
 • Interessos i el perfil de l’Usuari inferits de la navegació o ús que faci dels Serveis de Mas Mut Produccions, SL, així com informació sobre el dispositiu d’accés, el model d’equip, la versió del sistema operatiu, els identificadors únics del dispositiu o de la connexió, dades sobre la xarxa mòbil, així com fallades, activitat del sistema, ajustos del maquinari, tipus de navegador, idioma del navegador, data i hora de sol·licitud de connexió, URL de referència, cookies i altres dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals (tal com s’explica en la Política de cookies), que permeten identificar el navegador i dispositiu de l’Usuari, així com fer estudis analítics i mostrar informació personalitzada en funció del resultat d’aquests estudis, tant en serveis propis com aliens. El registre en qualsevol dels Serveis de Mas Mut Produccions, SL implica l’acceptació expressa i sense reserves de la Política de cookies.
 • Els Serveis de Mas Mut Produccions, SL també utilitzen tecnologies d’identificació i seguiment d’usuaris, com per exemple, imatges diminutes i transparents inserides en pàgines web i aplicacions. Quan l’Usuari accedeix a un d’aquests continguts, les imatges es descarreguen en el seu dispositiu i permeten conèixer que l’Usuari ha accedit al Servei Mas Mut Produccions, SL i reconèixer-lo en cas que accedeixi de nou. Aquesta informació s’utilitza per a obtenir estadístiques, realitzar estudis analítics sobre l’ús dels seus serveis per part dels Usuaris, i mostrar informació editorial o comercial personalitzada en funció del resultat d’aquests estudis, tant en serveis propis com aliens.
 • Els Serveis de Mas Mut Produccions, SL també poden oferir enllaços a serveis de tercers que estiguin marcats mitjançant un codi perquè dites terceres puguin reconèixer que aquest usuari procedeix d’un Servei Mas Mut Produccions, SL.
 • Informació sobre el territori des d’on s’origina la connexió als Serveis de Mas Mut Produccions, SL, per a personalitzar tals serveis i, en el seu cas, verificar la disponibilitat dels drets de visualització de determinats continguts audiovisuals.

Mas Mut Produccions, SL no cedirà les dades personals dels Usuaris a cap tercer sense una base jurídica que legitimi aquest tractament. Per al mesurament de l’ús dels Serveis, Mas Mut Produccions, SL utilitza proveïdors externs (Google, Omniture, i Comscore) que utilitzen Cookies per a realitzar estudis analítics de l’ús dels Serveis de Mas Mut Produccions, SL. L’Usuari podrà consultar la Política de cookies en tot moment.

Menors d’edat

Els menors de 14 anys no hauran d’utilitzar els Serveis de Mas Mut Produccions, SL sense consentiment dels seus pares o tutors. En cas que Mas Mut Produccions, SL detecte usuaris que pogueren ser menors de 14 anys, es reserva el dret a sol·licitar-li una còpia del seu DNI o document equivalent, o, si escau, l’autorització dels seus pares o tutors.

Drets dels usuaris

L’Usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, dirigint-se a Mas Mut Produccions, SL, a través de correu postal al domicili de Mas Mut Produccions, SL, acreditant la seua identitat amb una còpia escanejada del seu DNI o document equivalent, i especificant el dret que desitja exercir. Es recomana que l’usuari facilite tota la informació sobre els Serveis de Mas Mut Produccions, SL que utilitza o ha utilitzat per a poder atendre adequadament la seua sol·licitud.

L’Usuari tindrà dret a formular una queixa o reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i davant el Delegat de Protecció de Dades de Mas Mut Produccions, SL, a la següent adreça de correu electrònic: masmut@telefonica.net.

Termini de conservació de les dades

Les dades personals de l’Usuari seran tractades de forma activa mentre ostente la condició d’Usuari dels Serveis de Mas Mut Produccions, SL; és a dir, mentre no exercisca el seu dret de supressió.

En cas d’exercir el seu dret de supressió, les seues dades seran bloquejades i conservades de forma restringida a la disposició de les autoritats competents durant un termini de 5 anys per a atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Legitimació per a el tractament de les dades

La base jurídica que legitima els tractaments indicats és l’interès legítim de Mas Mut Produccions, SL a proporcionar i controlar l’accés als Serveis de Mas Mut Produccions, SL.

Directe