Avís legal

Dades identificatives

En compliment amb l’haver d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular d’aquest llocs web és Mas Mut Produccions, SL, amb C.I.F: B-44198992, inscrita en el Registre Mercantil de Terol al tom 213 general, Secció 3a del Llibre de Societats 213, Fulla 3773, inscripció 1ª.

Correu electrònic de contacte masmut@telefonica.net.

El navegant

L’accés a i/o ús del lloc web atribueix la condició de NAVEGANT a l’usuari, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, els Termes i Condicions d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals i/o Particulars de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

Us del lloc web

El lloc web proporciona accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades titularitat de Mas Mut Produccions, SL, dels seus llicenciadors, o de tercers, als quals el NAVEGANT puga tenir accés. El NAVEGANT assumeix la responsabilitat de l’ús del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts.

Registre d’usuaris

Per a realitzar determinades activitats dins del lloc web, el NAVEGANT haurà de registrar-se, adquirint la condició d’USUARI. En aquest registre el NAVEGANT serà responsable d’aportar informació veraç i lícita, comprometent-se a no crear múltiples comptes d’usuari, ni USUARIS amb dades de tercers. Com a conseqüència d’aquest registre, l’USUARI haurà de triar un nick i una contrasenya.

L’USUARI es compromet a (i) abstenir-se de triar un nick compost per expressions denigrants, obscenes, discriminatòries, atemptatòries contra el dret a l’honor d’un tercer, o que coincidisca amb signes distintius protegits per drets de propietat industrial o propietat intel·lectual, que puguen ser contraris a la llei, a la moral o als bons costums, o que pertanyen a un tercer i no compte amb la seua autorització; i a (ii) fer ús del seu nick i contrasenya de forma responsable, diligent i confidencial. L’USUARI serà responsable dels danys i perjudicis ocasionats per l’ús per part de qualsevol tercer del seu nick o contrasenya a causa d’una utilització no diligent o extraviament d’aquests.

És condició per a registrar-se que l’USUARI sigui major de 14 anys.

L’accés al lloc web per part del NAVEGANT i/o USUARI té caràcter lliure i gratuït; no obstant això, alguns dels serveis i continguts oferts per Mas Mut Produccions, SL o tercers a través del lloc web, poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del servei o producte i a l’abonament d’una quantitat de diners en la forma que es determini en les corresponents Condicions Generals i/o Particulars, en aquest cas es posaran a la seva disposició de forma clara.

Queda prohibida la contractació de productes i serveis a través del lloc web per part de menors d’edat, devent aquests obtenir degudament i amb anterioritat, el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que duguen a terme els menors al seu càrrec, conforme a la normativa vigent.

Activitat como usuari registrat o navegant

L’USUARI i/o NAVEGANT es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Mas Mut Produccions, SL o tercers, ofereixen a través dels seus llocs webs i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfoba, pornogràfica, d’apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans; (III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Mas Mut Produccions, SL, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevols altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (IV) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes d’usuari d’altres USUARIS i/o NAVEGANTS i modificar o manipular els seus missatges; (V) publicar comunicacions comercials de qualsevol tipus; (VI) recaptar i/o divulgar dades personals pròpies o de tercers; (VII) suplantar la identitat de l’USUARI; (VIII) assetjar, molestar o intimidar a altres USUARIS i/o NAVEGANTS.
En qualsevol cas, Mas Mut Produccions, SL, no serà responsable de les opinions abocades per l’USUARI i/o NAVEGANT a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

Propietat intel·lectual i industrial

Mas Mut Produccions, SL per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines webs, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu però no limitatiu, gràfics, textos, imatges, so, àudio, vídeo, bases de dades programari, textos o codis fonts, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial); marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Així, queden expressament prohibides, a manera enunciativa però no limitativa: la reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició, transmissió, manipulació, framing o còpia, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització prèvia per escrit de Mas Mut Produccions, SL. El NAVEGANT i/o USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Mas Mut Produccions, SL i de tercers. El NAVEGANT i/o USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el lloc web.

Propiedad intelectual e industrial usuario

En relació al contingut (a manera enunciativa però no limitatiu: fotografies, vídeos, textos, comentaris, àudios, conjuntament “CONTINGUT”) posat a disposició en el lloc web per l’USUARI i/o NAVEGANT, el mateix DECLARA, GARANTEIX i ACCEPTA (I) que és titular de tots els drets de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer sobre el CONTINGUT o compta amb autorització suficient per a la seva posada a disposició i cessió de conformitat amb els presents Termes i Condicions d’Ús; (II) que compta amb les autoritzacions de les persones que si escau apareixen en el CONTINGUT; (III)que el CONTINGUT no infringeix de cap manera la normativa de dret a l’honor, intimitat personal i pròpia imatge, no vulnera els drets de propietat intel·lectual o industrial, no és constitutiu d’injúries o calúmnies, no és confidencial, ni vulnera cap altre dret pertanyent a tercer ni és perjudicial per a aquest. Així mateix, l’USUARI i/o NAVEGANT garanteix l’ús i gaudi pacífic dels drets cedits mantenint indemne a Mas Mut Produccions, SL, enfront de qualsevol reclamació de tercers que pogués materialitzar-se per incompliment de la present declaració i/o garantia.

Puntualment, Mas Mut Produccions, SL podrà fer ús del contingut posat a disposició per l’USUARI i/o NAVEGANT en el lloc web, per a, entre altres, la seva inclusió en anuaris, resums, compendis o recopilatoris, que Mas Mut Produccions, SL editi per si o tercer per a, entre altres, donar a conèixer el lloc web. Per aquesta raó, l’USUARI i/o NAVEGANT cedeix en exclusiva a Mas Mut Produccions, SL, amb la facultat de cessió a tercers també en exclusiva, per a tothom i pel termini màxim que permet la Legislació de Propietat Intel·lectual, els drets d’explotació sobre el CONTINGUT (entre altres, reproducció, distribució i comunicació pública) per al seu ús a través de qualsevol mitjà conegut o que pogués desenvolupar-se en el futur i a manera merament enunciativa: televisió, llibres, ràdio i Internet.

Els drets d’explotació cedits inclouen la utilització d’extractes, seqüències, fragments, elements sonors, resums, etc. del CONTINGUT per a la seva reproducció, distribució, comunicació pública o posada a la disposició de forma aïllada o mitjançant la seUa incorporació a altres obres.

Enllaços

En el cas que en el lloc web es disposaren enllaços a altres llocs d’Internet (mitjançant, entre altres, links, bàners, etc.), gestionats per tercers, Mas Mut Produccions, SL no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i/o continguts. En cap cas Mas Mut Produccions, SL, assumirà cap responsabilitat pels continguts dels enllaços a un llocs web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i/o constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels llocs web als quals enllaç. Igualment l’establiment de qualsevol tipus d’enllaç per part deMas Mut Produccions, SL a un altre llocs web no implicarà cap mena de relació, col·laboració, associació, fusió o participació entre Mas Mut Produccions, SL i la resta d’empreses pertanyents al grup, i el responsable del lloc web enllaçat.

Així mateix, el NAVEGANT o USUARI que desitgi introduir enllaços des dels seus propis llocs webs al lloc web haurà de complir amb les següents disposicions: (I) l’enllaç es dirigirà bé a la pàgina principal, bé a qualsevol de les pàgines de l’interior, però no podrà reproduir-la de cap manera (inline links, còpia dels textos, gràfics, etc.); (II) queda prohibit establir marcs o frames que permeten la visualització de continguts del lloc web a través d’adreces diferents a les del propi llocs web, o que es visualitzin amb continguts aliens de manera que puguen produir confusió o engany en els NAVEGANTS o USUARIS fent-los creure que existeix algun tipus de vinculació entre ambdues llocs webs o els seus continguts, o suposin un aprofitament de la marca i prestigi de Mas Mut Produccions, SL i/o qualsevol altra empresa pertanyent al grup. En qualsevol cas, la pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir amb la legislació aplicable a cada moment. En cap cas Mas Mut Produccions, SL autoritza l’establiment d’enllaços al lloc web des d’aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i que en general, contravinguen la moral i l’ordre públic.

Sense perjudici de l’anterior, alguns enllaços estaran prèviament negociats o consensuats amb el responsable del contingut enllaçat, de manera que es genere una contraprestació per les accions realitzades lliurement per l’USUARI. Aquesta situació no afectarà en cap cas a l’exclusió de responsabilitat sobre el contingut enllaçat ni a la independència d’aquest mitjà de comunicació..

Serveis prestats per tercers a través d’aquest lloc web

Mas Mut Produccions, SL no garanteix la licitud, qualitat, fiabilitat i utilitat dels serveis prestats per tercers a través del lloc web o sobre els queMas Mut Produccions, SL únicament actuï com a mer llit publicitari.

Ni Mas Mut Produccions, SL, ni la resta d’empreses pertanyents al grup, seran responsables dels danys i perjudicis de tota naturalesa causats pels serveis prestats per tercers a través del lloc web, i en particular, a títol enunciatiu però no limitatiu, per:

  1. Infracció de drets de propietat intel·lectual i industrial.
  2. Incumpliment de la llei, la moral o l’ordre públic.
  3. Publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.
  4. Vulneració dret a l’honor, intimitat i pròpia imatge de tercers.
  5. Falta d’exactitud o veracitat dels continguts.
  6. Transmissió de virus.
  7. L’incumpliment per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers.

Ni Mas Mut Produccions, SL ni la resta d’empreses pertanyents al grup seran responsables d’establir les Condicions Generals i Particulars a tenir en compte en la utilització, prestació o contractació d’aquests serveis per tercers i, per tant, no podrà ser considerat responsable d’aquests.

Dret d’exclussió

Mas Mut Produccions, SL podrà retirar i eliminar, sense previ avís, a manera enunciativa però no limitatiu, tots aquells comentaris i aportacions, textos, fotografies, àudios, o vídeos. que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, la moral l’ordre o la seguretat pública, que siguin il·lícits, que vulnerin d’alguna manera els presents Termes i Condicions d’Ús, o que al seu judici, no resultaren adequats per a la seva publicació.

Així mateix, Mas Mut Produccions, SL podrà retirar i eliminar, sense previ avís, a manera enunciativa però no limitatiu, qualsevol comentari, aportació, text, fotografia, àudio o vídeo, prèvia sol·licitud de tercer que tinga un dret subjectiu o un interès legítim sobre el contingut que l’USUARI i/o NAVEGANT hagués posat a disposició en el lloc web. Així mateix, Mas Mut Produccions, SL pot emmagatzemar i fer ús de les adreces IP dels seus usuaris amb la finalitat d’administrar i realitzar un seguiment de la utilització del lloc web en el seu conjunt. Mas Mut Produccions, SL no associarà adreces IP amb informació identificable personalment.

Exclussió de garanties i exenció de responsabilitat

Ni Mas Mut Produccions, SL, ni cap de les empreses pertanyents al grup, es fan responsables, en cap cas, dels danys i perjudicis incloent, sense cap restricció, qualsevol pèrdua de beneficis, lucre cessant o danys punitius, sancionadors, indirectes o emergents de qualsevol naturalesa que pogueren ocasionar, a títol enunciatiu però no limitatiu inexactitud, errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat, rendiment o continuïtat del lloc web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, llocs web o servidor, malgrat haver adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per a garantir el funcionament del lloc web, i evitar l’existència i transmissió de virus o programes maliciosos o lesius.

Ni Mas Mut Produccions, SL, ni la resta d’empreses pertanyents al grup tenen la capacitat de verificar la identitat dels USUARIS, ni la veracitat de les dades que el NAVEGANT i/o USUÀRIA aportació sobre si mateixos o sobre tercers. Per això, les dades facilitades per es consideraran exactes i veraces, excepte prova en contrari.

Responsabilitat de l’usuari i garantia d’ indemnitat

El NAVEGANT i/o USUARI serà responsable de tots els danys i perjudicis, incloent, sense cap restricció, qualsevol pèrdua de beneficis, lucre cessant o danys punitius, sancionadors, indirectes o emergents de qualsevol naturalesa causats a Mas Mut Produccions, SL, resta d’empreses pertanyents al grup, altres NAVEGANTS i/o USUARIS del lloc web i els seus serveis, o qualsevol altre tercer, com a conseqüència de l’incompliment dels presents Termes i Condicions d’Ús. Així mateix, el NAVEGANT o USUARI mantindrà indemne a Mas Mut Produccions, SL i resta d’empreses del grup, enfront de qualsevol reclamació de tercer que pogués materialitzar-se sobre aquest tema.

Mas Mut Produccions, SL podrà perseguir l’incompliment del que es disposa en el present document, així com qualsevol utilització indeguda del seu llocs web, exercint totes les accions civils i penals que en dret li puguen correspondre.

Atacs fraudulents

Mas Mut Produccions, SL no es responsabilitzarà d’atacs o intents fraudulents d’accés a les bases de dades per part de tercers.

Modificacions d’aquest lloc web

Mas Mut Produccions, SL es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el lloc web, podent canviar, afegir o suprimir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguen presentats o localitzats.

Modificació d’aquest avís legal i vigència

Mas Mut Produccions, SL podrà modificar en qualsevol moment els termes i condicions ací determinades, sent degudament publicades com ací apareixen. Cada modificació entrarà en vigor una vegada haja estat degudament publicada en el lloc web..

Directe