S’aproven dues operacions de finançament per a la Marie Claire per 9,5 milions

L'empresa ha sol·licitat un préstec sènior de 7,7 milions i un participatiu de 1,8 milions

El consell general de Fininval ha aprovat dues operacions de finançament vinculades al Fons Valencià de Resiliència (FVR) a favor de l’empresa castellonenca Marie Clarie, per import total de 9,5 milions d’euros. Es tracta de les primeres operacions que es formalitzarà amb recursos del FVR i en concret a través de la Línia ‘Fininval-Suport a empreses estratègiques afectades per la COVID-19’, posada en marxa a mitjan mes de maig.

A través d’aquesta línia de finançament s’ofereixen tant préstecs ordinaris com préstecs participatius i de la convocatòria d’aquest producte financer es desprén que una mateixa empresa pot accedir a totes dues modalitats.

En concret, Marie Claire ha sol·licitat al Consell una operació de finançament estructurat en dos trams: una primera aportació per import de 9,5 milions d’euros aprovada hui pel Comité executiu de Fininval, a instàncies del Comité de Gestió del Fons Valencià de Resiliència; i una segona aportació de 2,5 milions d’euros que, en excedir de la quantia inicialment pressupostada per a la línia, requerirà d’una dotació pressupostària extraordinària que el propi Comité Executiu de Fininval ha instat l’IVF a tramitar, per la via d’una addenda al conveni de creació del FVR.

En aquest context, la primera aportació aprovada hui es vehiculizará a través de dues operacions complementàries: un préstec sènior per 7,7 milions d’euros i un préstec participatiu per valor de 1,8 milions d’euros. El primer compta amb un termini de venciment de sis anys i contempla un tipus d’interés variable del 0,5% durant el primer any, de l’1% en el segon i tercer any, i finalment, del 2% en els tres últims anys de l’operació.

Per part seua, el préstec participatiu s’atorga amb venciment a deu anys, i un interés que consta d’un marge fix sobre l’Euribor a un any, equivalent al 4%, i un marge variable que es determinarà en funció de la rendibilitat financera de l’empresa, podent aconseguir un màxim de l’1%. Per a les liquidacions d’aquesta operació s’ha disposat un calendari irregular d’amortitzacions, els imports de les quals van augmentant amb el transcurs de l’operació.

Condicionants
especials

La formalització d’aquestes operacions comporta una sèrie de condicions especials que Marie Claire està obligada a complir almenys fins a la cancel·lació del préstec sènior.

Entre aquestes cal destacar el caràcter finalista del préstec que obliga a satisfer el deute pendent amb els treballadors i creditors de l’empresa, atés un ordre de prioritats preestablit; l’obligació de continuar amb l’activitat productiva en la localitat castellonenca de Vilafranca; i una sèrie de cauteles respecte al manteniment dels llocs de treball, sent necessari per a l’empresa sol·licitar autorització a l’IVF per a plantejar davant l’administració ERTO o ERES.

Addicionalment, s’exigeix al prestatari diligencia en el compliment del Pla de Viabilitat plantejat pels nous propietaris de l’empresa en la seua sol·licitud de finançament al FVR. La informació sobre el grau de compliment de les diferents iniciatives contemplades en el mateix haurà de ser actualitzada cada sis mesos, en el marc d’un informe preparat per un expert independent nomenat per l’empresa d’acord amb l’IVF, al qual tindrà accés el propi Institut.

La comissió Gestora de Fininval podrà declarar el venciment anticipat de l’operació en cas de flagrant incompliment del pla de viabilitat que acompanya la sol·licitud de finançament.

Entre les iniciatives proposades es troben diferents actuacions estratègiques entre les quals destaca una nova estratègia comercial encaminada al reposicionament de la marca i el creixement d’una nova línia de negoci sanitari amb nous contractes en l’àmbit públic o privat. Així mateix, la societat es compromet a reduir costos generals per aprovisionaments i matèries primeres, així com a disminuir els costos logístics, entre altres mesures.

El contracte de finançament estableix que l’aplicació d’aquestes mesures podrà ser progressiva durant els quatre primers anys, fins a aconseguir el 100% a partir del quart any.

Empresa estratègica amb més de 500 treballadors i treballadores

Marie Claire és una empresa castellonenca, amb seu a Borriol, de gran tradició i arrelament en la Comunitat Valenciana. Va començar la seua activitat fa més de cent anys, dedicant-se des dels seus orígens a la confecció i comercialització de mitjanes, activitat que amb els anys s’ha diversificat per a passar a produir també altres productes de caràcter tèxtil.

En l’actualitat Marie Claire compta amb una plantilla de més de 500 treballadors, sent un dels principals motors d’activitat de les comarques de la Plana Alta i Els Ports, en les quals se situen els seus centres de Borriol i Vilafranca.

L’empresa castellonenca Marie Claire concentra un elevat percentatge de l’activitat econòmica i l’ocupació en aquestes comarques, per la qual cosa és considerada estratègica per a l’economia valenciana.

Dotació inicial
de 10,1 milions

El Fons Valencià de Resiliència (FVR) en el qual s’emmarca la Línia ‘Fininval-Suport a empreses estratègiques’ ha sigut creat per a reforçar la solvència de les empreses de la Comunitat Valenciana l’activitat de la qual s’haja vist afectada per la crisi de la COVID-19.

Aquest Fons compta amb una dotació inicial per al present exercici 2021 de 10,1 milions d’euros però s’ha contemplat que aquest import pot ser ampliat en funció de la demanda rebuda.

Directe