L’Ajuntament de Sant Jordi aprova les bases per a convertir el turisme en el motor del futur per al poble

“Hem activat tota la maquinària perquè sigui el dinamitzador de la nostra economia de cara a 2026”

“Dia 1, de l’any 1, per al futur econòmic de Sant Jordi”. Així ha afrontat el Ple de l’Ajuntament l’aprovació de totes les bases necessàries per a convertir al turisme en el motor que dinamitzi tant l’economia com l’ocupació al poble els pròxims anys.

Iván Sánchez Cifre, alcalde de Sant Jordi, ha aconseguit fer realitat un projecte en el qual portava treballant molt temps i que permetrà planificar i treballar a garantir les millors oportunitats per als veïns, emprenedors i empreses assentades ja al poble, així com les que vulguen instal·lar-se a Sant Jordi en el futur. Per a això, la Corporació municipal va aprovar ahir tant el Pla Estratègic de Turisme, com el Pla Estratègic de Màrqueting i Promoció Turística i el Reglament del Consell de Turisme de Sant Jordi.

L’alcalde de Sant Jordi s’ha mostrat “molt satisfet després d’haver activat ja tota la maquinària perquè el turisme sigui el gran dinamitzador de la nostra economia i la nostra ocupació, pensant en l’horitzó de l’any 2026. El turisme ja era una eina imprescindible per a tot el poble però, a partir d’ara, hem establert un sistema i uns equips de treball que permetran ser més eficaços i eficients en el nostre objectiu que el turisme garanteixi el futur més pròsper per a Sant Jordi”.

Pla Estratègic
de Turisme

Així, en el Ple s’ha aprovat el Pla Estratègic de Turisme, que té com a objectiu consolidar Sant Jordi com un municipi sostenible, innovador i digitalitzat, on el turisme sigui una activitat econòmica complementària que contribueixi al desenvolupament social del municipi, a millorar les condicions de vida de la població local i a la protecció dels valors naturals, culturals i etnogràfics.
A més, estableix com a objectius específics:

▸ Consolidar la consciència de destinació turística en la població, sector empresarial i administració local impulsant el treball conjunt per a adaptar permanentment al sector a les noves realitats del mercat turístic.
▸ Impulsar el turisme sostenible a través de mesures concretes i mesurables que facilitin l’adaptació del territori a la mobilitat sostenible.
▸ Millorar la digitalització del destí i, per tant, dels seus serveis i productes turístics, utilitzant la tecnologia com a accelerador del desenvolupament turístic.
▸ Desenvolupar una proposta de valor del municipi adaptada als seus públics objectius que generi més negoci, més prosperitat local i atregui més turistes responsables.
▸ Augmentar l’efecte multiplicador del turisme i la seva capil·laritat en el municipi a través de les cadenes de valor de proximitat i el desenvolupament de productes turístics vertebradors.

Pla de Màrqueting
i Promoció Turística

L’objectiu d’aquest pla és establir la participació activa i visible del municipi en actuacions promocionals turístiques dirigides com a mínim a l’àmbit autonòmic i que siguin pròpies o organitzades per tercers, tant per entitats públiques comarcals, provincials, autonòmiques, nacionals o europees, així com o per associacions o entitats del sector turístic.
Entre els objectius específics es troben:
▸ Disposar dels mitjans necessaris i les eines adequades per a actuar amb rapidesa i eficàcia (bases de dades, bancs d’imatges, intel·ligència i Informació de mercat, manuals de treball, etc.).
▸ Fer costat al sector privat a estructurar comercialment aquells productes que es considerin estratègicament rellevants.
▸ Plantejar accions per a crear una marca poderosa i un codi de comunicació visual de gran impacte comunicatiu d’acord amb el posicionament desitjat.
▸ Planificar accions comercials dirigides principalment als professionals del turisme i a mitjans de comunicació que transmetin la seva recomanació i preferència als públics (fam-*trips, workshops, fires, press-*trips, etc.)
▸ Produir inserts monogràfics, publicitat corporativa, publicitat exterior, TV, ràdio, premsa, etc.
▸ Elaborar catàlegs, manuals de vendes, guies del viatger, fulls de mà, posters, CD- Rom, vídeos, etc.
▸ Plantejar projectes relatius a la promoció i comercialització a través d’Internet.
▸ Promoure una inserció harmònica del turisme entre els professionals i agents turístics del municipi i la societat local en general perquè s’impliqui en el Pla (fòrums de turisme, newsletters, tallers de Màrqueting, etc.

Consell Municipal
de Turisme

Correspon al Consell Municipal de Turisme, la realització de debats, informes, estudis i propostes en matèria de turisme. Les seves funcions són les següents:
1. Emetre informes i propostes relacionats amb la matèria de la seva competència. Entre altres:
▸ Informar i realitzar propostes sobre el material i actuacions de divulgació del municipi: fullets, tascons publicitaris, pàgina web, publicitat en premsa i ràdio i altres.
▸ Informar i realitzar propostes sobre la participació en esdeveniments de promoció turística. ○ Informar i realitzar propostes sobre la realització d’inversions en infraestructures turístiques.
▸ Informar l’aprovació d’instruments d’ordenació turística.
2. Elaborar i debatre estudis i treballs sobre temes turístics d’interès del municipi.
3. Elaborar i proposar alternatives als òrgans de govern de l’Ajuntament orientades cap a un desenvolupament turístic sostenible, intel·ligent, inclusiu i de qualitat.
4. Establir vies de participació en els processos de presa de decisió de la política local turística, tant dels agents socials com de les veïnes i els veïns del municipi.
5. Articular mecanismes de coordinació entre les diferents àrees o serveis municipals amb rellevància turística.

Hi haurà representants del propi Ajuntament de Sant Jordi, així com comerços, bars-restaurants, allotjaments turístics, empreses turístiques, sector primari (oli, lactis…), artesans, associacions de veïns/as, associacions o entitats amb finalitats turístics, o altres fins amb transcendència turística, com a Pacte per l’Ocupació, Pla de Dinamització Turística, Grup d’Acció Local…

Directe