El Consell aprova que Castell de Cabres tinga “consell obert”

Es regularitza aquesta fórmula d’organització i gestió municipal

El Consell ha aprovat la constitució del municipi de Castell de Cabres en règim de consell obert com a fórmula d’organització i gestió municipal.

Els tres membres de la seva corporació local han votat, de manera unànime, perquè les menys de 100 persones empadronades en la localitat puguin participar de manera directa i participativa en els assumptes municipals. L’Ajuntament de Castell de Cabres argumenta en l’expedient administratiu tramitat davant la Generalitat que el consell obert és “el règim organitzatiu de major eficàcia en la gestió municipal”, ja que permet “la participació i implicació directa de tota la ciutadania en la gestió dels assumptes públics, augmentant amb això la seva eficàcia”.

A més, estima que l’adopció del règim de consell obert també constitueix “un element de lluita contra la despoblació en un municipi que, per la seva localització geogràfica, requereix de la major cogeneració de polítiques públiques possible”.
La institució local recorda també que Castell de Cabres estava organitzat històricament en règim de consell obert fins a la modificació del règim electoral general en 2011.

Queda acreditat en l’expedient administratiu que la decisió està avalada per la majoria de les persones electores del municipi, així com la justificació de la conveniència i l’oportunitat de l’aplicació d’aquest règim d’organització especial de consell obert, “amb el que es compleix amb els requisits establerts per la normativa vigent, i, en concret, amb l’article 29 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local”.

Directe