La Generalitat aprova quatre nous aerogeneradors creant el parc Cabrillas II

El Diari Oficial ha aprovat ja la declaració d’impacte ambiental favorable

La Generalitat Valenciana ha aprovat la declaració d’impacte ambiental del nou parc eòlic que l’empresa Med Wind Energy vol construir a Portell. Aquest, baix el nom de Cabrillas II, constaria de quatre aerogeneradors que s’ubicaran al polígon 7, parcel·la 85, i polígon 6, parcel·les 1, 2 i 5. La seua construcció també afecta a diverses parcel·les colindants dels polígons 6, 7, 8 , 10 i 11. A més, s’ampliarà la subestació Embalagué que ocupa les parcel·les 25, 26, 132 i 134 del polígon 11 amb ampliació de l’ocupació de les parcel·les 132 i 134 del polígon 11, però no es modificarà la línia elèctrica el que permet evacuar l’energia que es crearà en aquests molins a través de l’estructura ja existent pensada en els seu dia per a poder ampliar aquests parcs.

La infraestructura eòlica es situaria majoritàriament als voltants del mas Cremat i la Fabana, i està formada per 4 aerogeneradors de 3,45 MW de potència unitària per a aconseguir una potència total instal·lada al parc de 13,80 MW. Els aerogeneradors seran més potents però també molt més grans que als actuals, quasi al doble amb 112 m d’altura de fust i un diàmetre del rotor de 126 m sumant una altura total de 175 metres d’alçada i 14.527 m² d’àrea de volta. També es projecta la instal·lació d’una torre de mesurament auto-suportada de 112 m d’altura per a disposar d’un registre històric de les dades del recurs eòlic al parc.

Totes les dades es poden consultar al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publicat aquest dimarts 28 de febrer. En aquest no consta cap resposta de l’empresa a cap al·legació en el cap de que es fera alguna per part dels propietaris dels terrenys o altres afectats. El projecte fou publicat per primera vegada al diari oficial el dos de juliol de 2021 i ara ja te el vist i plau de l’administració per la seua construcció al costat dels parcs amb els quals ja compta Portell.

Les principals afeccions a l’avifauna de la zona i pel qual s’hauran de contemplar mesures preventives i no es podrà fer la construcció del parc durant l’època de nidació són a l’Àguila calçada, el cotoliu, i el sit, tres aus amenaçades que viuen en aquesta zona a les que es sumarien altres tipus d’àguiles i voltors.

Directe