El Consell aprova fer l’oficina Xaloc de finestreta única d’habitatge a Morella

Es destina 69.439 euros a aquestes dues oficines

Mónica Oltra és la portaveu del Consell

El Consell ha autoritzat dos convenis entre la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i els ajuntaments de Segorbe i Morella per al desenvolupament d’un projecte d’innovació consistent en un cas pilot d’oficina per a la creació de la futura Xarxa d’Administracions Locals i Comarcals d’Habitatge (Xaloc).

Cada municipi comptarà amb una oficina amb servei de finestreta única en matèria d’habitatge, rehabilitació d’edificis i regeneració urbana de la Comunitat.

Dins del Pla Hàbitat 20-30, la Vicepresidència Segona està fent una gran aposta per la conformació i reforç d’una xarxa de suport a les entitats locals. Dins d’aquest context, es planteja la creació de Xaloc com a organisme col·laborador de la Generalitat i de servei integral de gestió, informació, mediació social i assessorament en matèria d’habitatge.

El desenvolupament de les actuacions en matèria d’habitatge, regeneració urbana i rehabilitació d’edificis per part de la Vicepresidència Segona exigeix una immediatesa i proximitat amb els ciutadans. Per a aconseguir una major eficiència i atenció més directa, és necessari encomanar la gestió, informació, mediació social i assessorament a les entitats locals.

D’ací la signatura d’aquests convenis, als quals la Vicepresidència Segona destinarà un total 138.879.60 de euros, dels quals 69.439,80 euros corresponen a l’Ajuntament de Segorbe i 69.439,80 euros al de Morella.

Els convenis estableixen les activitats que s’encomanen a l’ajuntament i que s’organitzen en cinc unitats de servei: finestreta única en matèria d’habitatge, rehabilitació d’edificis i regeneració urbana; gestió de l’hàbitat; protecció de la tinença de l’habitatge; i Observatori Local de l’Habitatge.

El consistori es compromet a tindre una oficina Xaloc, indicar en lloc visible els horaris d’atenció al públic, participar en les activitats formatives, de coordinació i en les campanyes informatives. També haurà de disposar dels formularis i material tècnic, informatiu i divulgatiu de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, portar un control de les consultes individuals, de les campanyes informatives i de tota actuació susceptible de ser comptabilitzada.

Així mateix, hauran de participar activament en el disseny i implementació del programa Xaloc i també en els documents, plataformes o procediments necessaris per al seu bon funcionament. En finalitzar el conveni, es presentarà una memòria detallada amb els serveis prestats.

Per part seua, la Conselleria es compromet a garantir el suport tècnic i logístic en l’oficina que integra el programa per al correcte desenvolupament de les activitats encomanades i exercir les funcions de coordinació amb el consistori.

Els dos convenis entraran en vigor a partir de la seua signatura i tindran una vigència de dotze mesos. Es constituirà una comissió de seguiment formada per tres representants de la Vicepresidència Segona i tres de l’entitat local.

Directe