L’Ajuntament de Sant Jordi donarà un bo perquè tots els veïns compren al poble

Es tracta d'una campanya de foment del comerç local

L’Ajuntament de Sant Jordi posarà en marxa una campanya per a incentivar les compres en els comerços del poble i així dinamitzar l’economia. L’alcalde, Iván Sánchez Cifre, ha pres la decisió de llançar un bo, que s’aprova en el Ple de hui, per a ajudar als autònoms i xicotets empresaris del municipi a millorar els seus ingressos en plena crisi provocada per la pandèmia del coronavirus.

Sánchez Cifre ha anunciat que “l’Ajuntament de Sant Jordi llança la campanya ‘Fem Poble’ mitjançant la qual donarà bons de cinc euros als veïns empadronats al poble perquè facen compres de més de 15 euros en establiments i comerços del poble. D’aquesta manera es podrà fins i tot triplicar el benefici per als comerciants de Sant Jordi, a més de trobar-se amb volum de negoci que, sense aquest incentiu, podria no realitzar-se o fer-se en altres municipis”.

L’alcalde ha reservat una partida de 5.000 euros encaminada a aquesta iniciativa, que podria suposar més de 15.000 euros d’ingressos directes en els establiments comercials de Sant Jordi.

Els bons podran ser canviats individualment cadascun d’ells, sempre que l’import de la compra supere els 15€ o podran ser acumulables per a una mateixa compra els bons de dos o més persones diferents sempre que l’import total de la compra siga, com a mínim, el doble que el dels bons presentats.

Iván Sánchez Cifre i el seu equip de Govern estan molt sensibilitzats amb els perjudicis econòmics que està provocant aquesta pandèmia sanitària, per la qual cosa des del començament d’aquesta crisi ha tractat d’adoptar mesures que també ajuden a pal·liar els seus efectes en la petita empresa.

Així, les bases aprovades en el Ple estableixen, tal com explica Iván Sánchez Cifre, que “per a fer front a la crisi sanitària al nostre país, ha sigut necessari adoptar mesures excepcionals per a combatre la malaltia, així com pal·liar els efectes de la mateixa a nivell social i econòmic i que han suposat la limitació de l’activitat econòmica en molts sectors productius. I aquesta situació persisteix en l’actualitat”.

Unes ajudes obertes
a tots els xicotets comerços

En aquest context, tractant-se d’una situació excepcional, per part de la Corporació Municipal de Sant Jordi s’estan concertant una sèrie de mesures extraordinàries de suport econòmic destinades al comerç local, famílies i persones en situació de vulnerabilitat provocada per la crisi del COVID‐19.

La creació de bons de descompte en compres en el comerç local “FEM POBLE” s’emmarca dins d’aquestes mesures. Amb aquest nou instrument es pretén impulsar el desenvolupament d’una política municipal de dinamització econòmica en l’àmbit del petit i mitjà comerç local mitjançant la creació d’incentius dirigits a incrementar les vendes i l’impuls del desenvolupament econòmic i social del municipi en les circumstàncies actuals.

Així, s’ha decidit aprovar les bases reguladores de la convocatòria de la campanya bo comercie “FEM POBLE”, de suport a l’economia local, mitjançant procediment de concessió de subvencions per a la realització d’accions de promoció de vendes. Una vegada aprovat es procedirà a publicar les citades bases en el tauler d’anuncis, en la seua seu electrònica, en el portal de transparència i en la web municipal, concedint un termini de 20 dies naturals als comerços locals que desitgen participar en la present convocatòria perquè presenten la documentació necessària.

L’Ajuntament de Sant Jordi ofereix, mitjançant la present convocatòria, un instrument que té per objecte fer costat al teixit comercial de la localitat a través del foment del consum local mitjançant la creació de bons de descompte que permeta als comerços beneficiaris la seua implantació en les accions de promoció de vendes.

Aquesta línia d’actuació està destinada als establiments comercials amb seu física i activitat econòmica establida en el terme municipal de Sant Jordi que exercisquen les activitats i complisquen els requisits que s’estableixen en les presents bases, quant a que siguen petites empreses, amb menys de dos milions d’euros d’ingressos a l’any i amb menys de 10 treballadors.

Amb l’emissió i concessió d’aquestes ajudes als xicotets comerços es pretenen fomentar el consum en el comerç local i de proximitat; fer costat al teixit empresarial afectat per la pandèmia COVID‐19; conscienciar a la població de la necessitat de col·laborar amb les empreses locals; i crear vincles socials i d’ajuda a nivell local.

Per a obtindre la condició de beneficiari d’aquesta ajuda, es requerirà prèviament obtindre la qualificació de “empresa adherida” a la campanya “FEM POBLE”. Tindrà la consideració d’empresa adherida les persones físiques i jurídiques que reunisquen la condició d’autònoms o microempreses que complisquen els requisits i que s’adherisquen voluntàriament a la campanya d’acord amb el termini i forma establits
L’ajuda que corresponga a cada beneficiari (empresa adherida) vindrà determinada pel nombre de bons que presente en el moment de la justificació, amb un màxim de 250 bonos per establiment. Cada bo tindrà un valor de 5€ i necessàriament haurà d’estar acompanyat pel justificant de l’acció comercial desenvolupada (factura, factura simplificada).

El termini per a canviar els bons per part dels veïns interessats en les empreses adherides començarà des de l’inici de la campanya “FEM POBLE” fins al 30 d’agost de 2021.

Directe