Així és la nova N-232 que elimina les corbes de Vallivana

Mira el vídeo de l'evolució de les obres que s'ha projectat durant la inauguració

La carretera N-232 constitueix un dels principals itineraris de connexió entre el nord de la península i la costa Nord de Castelló i Sud de Tarragona, sent la principal via de comunicació entre les comarques castellonenques del Maestrat i Els Ports i l’aragonesa del Baix Aragó.

El seu traçat s’ha anat millorant al llarg dels anys, transformant-se en algunes zones en l’autovia A-68, i quedant únicament per adequar l’itinerari que discorre entre el peu del Port de Querol i l’accés sud a la localitat de Morella.

El tram ara condicionat entre la pujada del Port i la seva continuació fins a la Masia de la Torreta, disposa d’una plataforma de secció estricta, de 6 m, sense vorals, amb un gran nombre de corbes de radi reduït, pendents molt pronunciades i desfavorables condicions de serveis viaris hivernals.

El nou traçat, de gairebé 8 quilòmetres de longitud, es desenvolupa íntegrament pel terme municipal de Morella i discorre sensiblement adossat al corredor de la carretera actual amb la finalitat de minimitzar l’afecció ambiental a les muntanyes de la Vallivana.

S’ha projectat amb una calçada de 2 carrils, un per a cada sentit de circulació, i un tercer addicional per a vehicles lents en la rampa d’ascens al port. Igualment, s’ha contemplat un enllaç per a connectar amb la carretera CV-111.

Per a creuar sota l’actual serral del port s’ha executat un túnel de 192 metres de longitud excavat mitjançant voladures i revestit amb una volta de formigó. S’han construït 11 ponts, destacant entre tots ells el viaducte sobre el barranc de la Bota, de 482 metres de longitud.

Per a l’execució dels taulers dels viaductes, el muntatge de les bigues s’ha realitzat mitjançant l’ús d’un llançabigues, evitant així l’accés de grues i bigues prefabricades als fons dels tàlvegs.

L’encreuament sobre el Barranc de la Bota, ha requerit l’execució d’un viaducte amb una obertura singular de 102 metres de llum, resolt mitjançant un arc metàl·lic de directriu corba en planta.

Per al muntatge dels elements de l’arc, així com de les bigues del tauler superior, s’ha utilitzat també el llançabigues.

L’impacte visual de l’important desmunt situat just abans d’aquest viaducte s’ha disminuït mitjançant la construcció un fals túnel de 50 m de longitud. Val la pena ressaltar l’important esforç realitzat per a garantir la integració ambiental de l’obra.

Destaca el gran nombre de murs d’escullera executats per a la contenció de talussos. Per a la restauració de l’entorn i dels tàlvegs s’han disposat murets i abancalamientos de maçoneria sobre els quals després s’ha aportat terra vegetal i s’han plantat espècies autòctones. Igualment, s’han contemplat altres mesures per a facilitar la permeabilitat de la fauna, així com la instal·lació de pantalles acústiques.

D’aquesta manera, es fa un gran salt en la qualitat de les comunicacions viàries entre les comarques castellonenques del Maestrat i dels Ports i l’aragonesa del Baix Aragó, amb una millora significativa en la funcionalitat i seguretat viària de la carretera en un entorn especialment condicionat per la seva orografia.

Millores que constitueixen l’objectiu últim de les inversions del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Directe