Ximo Puig anuncia fins a 540 euros de deduccions per viure en municipis en risc de despoblació

També se'n beneficiraran afectats per ERTO i per a dones víctimes de violència de gènere

El president de la Generalitat i el conseller d'Hisenda Vicent Soler

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que el projecte de Llei de Mesures Fiscals, Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat de 2021, que se sotmet des d’aquest dimarts a informació pública, contempla la creació d’una deducció autonòmica per a les persones que resideixin en municipis en risc de despoblació, que oscil·larà entre els 300 i els 540 euros per contribuent, depenent dels fills i filles al seu càrrec.

El president -que ha mantingut una reunió al Palau amb el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler- ha explicat que el text contempla altres canvis en la fiscalitat “que tenen com a objecte millorar la vida de les persones” i que, tal com ha precisat, beneficien a les persones afectades per ERTE que han rebut l’ajuda addicional de 150 euros de la Generalitat, a les persones que realitzin donacions relacionades amb la COVID-19, a dones víctimes de violència de gènere i a estudiants de les carreres universitàries de major experimentalitat.

En concret, s’arbitra per a les persones que resideixin en municipis despoblats o en risc de despoblament una deducció de 300 euros, quantitat es veurà incrementada en 120 euros si les famílies tenen una filla o fill, en 180 euros si es tenen dos i en 240 si es tenen tres, de manera que una família nombrosa podrà beneficiar-se d’una deducció de fins a 540 euros.

D’aquesta manera el Consell compleix amb els acords en el seminari de govern celebrat a Montanejos, en el qual es va aprovar l’objectiu de l’establiment d’un nou escenari de tributació autonòmica en zones despoblades o en perill de despoblament.

A més, amb el propòsit de lluitar contra la despoblació, s’introdueix com a novetat que els serveis de transport regular d’ús especial, com ara el transport escolar, universitari, laboral o de determinades persones usuàries de serveis socials, puguin ser utilitzats per altres usuaris i usuàries.

L’objectiu és atendre els problemes de desplaçament i mobilitat dels qui habiten en zones rurals o de difícil accés garantint, al mateix temps, una major economia de mitjans.

A més d’aquestes actuacions contra el despoblament, la Llei de Mesures també inclou els compromisos adquirits pel Consell per a la protecció de les dones víctimes de violència de gènere i per a minimitzar els efectes de la COVID-19, com ara les ajudes a les persones treballadores, el foment de l’activitat econòmica i la recerca, així com la protecció del medi ambient i del sistema de salut.

Protecció a les dones
víctimes de violència

En compliment dels objectius del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, signat el 18 de setembre de 2017, s’incorpora al col·lectiu de dones víctimes de violència de gènere dins de les persones especialment beneficiades per la deducció autonòmica en l’IRPF per arrendament d’habitatge habitual, equiparant les seves condicions a les conferides a les persones joves o amb discapacitat.

Per tant, les deduccions oscil·len del 15%, amb un límit de 550 euros, al 20%, amb límit de 700 euros. En el cas de tractar-se de dones de fins a 35 anys i/o amb discapacitat, la deducció s’eleva fins al 25%, amb un límit de 850 euros.

A més, s’introdueix una reducció del 95%, fins a 60.000 euros, en transmissions dirigides a donacions en metàl·lic que tinguin per finalitat ajudar a les dones víctimes de violència de gènere per a adquirir el seu habitatge habitual.

Així mateix, s’incorpora al col·lectiu de dones víctimes de violència de gènere dins dels col·lectius beneficiaris d’un tipus superreducido del 4 per cent en la modalitat Transmissions Patrimonials Oneroses en l’adquisició d’habitatges que vagin a constituir el seu habitatge habitual. També podran beneficiar-se d’aquest tipus superreducido les famílies monoparentals.

Deduccions per finançament de
despeses o recerca en COVID-19

La Llei de Mesures també recull les mesures aprovades pel Consell en relació amb la lluita contra la COVID-19, com ara la modificació tributària per a evitar pagar en la declaració de la renda en rebre ajudes per estar en un ERTE, la deducció per finançar programes de recerca contra el coronavirus, les deduccions per realitzar donacions de material sanitari o d’equips de protecció, i la deducció per adquisició i electrificació de vehicles de mobilitat personal.

D’aquesta manera, amb efectes des de l’1 de gener de 2020, es creen deduccions per a compensar la major càrrega fiscal suportada en el tram autonòmic de l’impost per les persones contribuents beneficiàries de les ajudes o subvencions concedides a persones treballadores afectades per un ERTE.

Es tracta de les ajudes concedides en virtut del Decret llei 3/2020, de 10 d’abril, d’adopció de mesures urgents per a establir ajudes econòmiques en els treballadors i les treballadores afectats per un ERTE i als quals han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma per la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

També, amb efectes des de l’1 de gener de 2020, es crea una deducció per a les donacions d’imports dineraris efectuades durant el període impositiu dirigides a finançar programes de recerca, innovació i desenvolupament científic o tecnològic en el camp del tractament i prevenció de les infeccions produïdes per la COVID-19.

A més, es crea una deducció per contribuir al finançament de les despeses ocasionades per la crisi sanitària, sigui en metàl·lic o en espècie, d’acord amb l’article 4 del Decret llei 4/2020, de 17 d’abril, del Consell, de mesures extraordinàries de gestió economicofinancera per a fer front a la crisi produïda per la COVID-19.

Així mateix, s’estableix una deducció del 10% per a incentivar l’adquisició o electrificació de bicicletes urbanes i vehicles elèctrics de mobilitat personal i s’augmenta el percentatge de la deducció autonòmica per donacions amb finalitat ecològica, que passa del 20 al 25% a partir dels primers 150 euros.

Es fomentarà
l’activitat cooperativa

Amb la finalitat de promoure la creació de noves activitats econòmiques es crea una deducció per a incentivar les aportacions en el capital efectuades pels socis en favor de societats de capital i cooperatives de nova creació sempre que es tracti d’una activitat no exercida amb anterioritat i es creï ocupació.

La deducció és del 30% fins als 6.000 euros i es podrà incrementar en un 15% amb el límit de 9.000 euros si es tracta de pimes innovadores o si tenen el seu domicili fiscal en un municipi en risc de despoblament.

La Llei de Mesures també plasma la reducció, aprovada pel Consell, del 5% del preu del crèdit en primera matrícula en els ensenyaments universitaris de grau de nivells d’experimentalitat 4 i 5, és a dir, els de major experimentalitat i per tant els més costosos, com són els graus de l’àmbit sanitari i STEM.

La Llei d’Acompanyament introdueix també com a novetat que els cossos policials de municipis de més de 50.000 habitants hauran de comptar amb un Grup Especialitzat en la prevenció de delictes d’odi abans de l’1 de gener de 2023.

Així mateix, s’estableix la creació d’un Carnet de Participació Ciutadana que permetrà identificar a aquelles persones que puguin prendre part, tal com estableix la Llei 2/2015 de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana, en debats sobre normes, plans, iniciatives i consultes, en complir determinats requisits d’edat i veïnatge administratiu. La mesura serà desenvolupada per la Direcció General de Participació Ciutadana en col·laboració amb la Direcció General de Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

La Llei de Mesures també agilita el procés per a l’obtenció de terrenys per a dur a terme diferents actuacions en construcció de vies de ciclovianants.

Tal com ha recordat el president, aquest és el quart any en què el Consell fa públic un esborrany de la Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat abans de l’aprovació definitiva de la llei, amb la finalitat que els agents econòmics, socials i la ciutadania puguin realitzar les aportacions que considerin oportunes.

Directe