Es farà una mitjana del que portàvem de curs per avaluar als estudiants

El pròxim curs escolar hi haurà un pla específic de recuperació i reforç

Es farà una mitjana del que portàvem de curs per avaluar als estudiants
Una escola dels Ports, en una imatge d'arxiu

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport presentarà aquesta setmana als sindicats de l’ensenyament la proposta de resolució que desplega l’Ordre 365/2020, de 22 d’abril, del Ministeri d’Educació i Formació Professional, per la qual s’estableixen el marc i les directrius d’actuació per al tercer trimestre del curs 2019-2020 i l’inici del pròxim curs 2020-2021, davant de la crisi ocasionada per la COVID-19.

Pel que fa a l’avaluació del tercer trimestre i l’avaluació de final de curs, la Conselleria estableix que l’alumnat promocionarà de curs amb caràcter general.

En totes les etapes educatives, les activitats d’avaluació del tercer trimestre tindran caràcter diagnòstic i formatiu i es faran pel mateix mecanisme amb què cada centre s’ha comunicat amb el seu alumnat en el desenvolupament del procés d’ensenyament i aprenentatge des de la suspensió de l’activitat presencial.

Els instruments d’avaluació del tercer trimestre seran: la valoració del treball realitzat durant els mesos d’abril, maig i juny, l’interés mostrat en el desenvolupament d’activitats i tasques i l’actitud que cada alumne haja mostrat en les activitats individuals i grupals. En tots els casos es tindran sempre presents les dificultats de caràcter tecnològic, social o personal de cada alumne o alumna.

L’avaluació de final de curs es realitzarà atenent els resultats obtinguts en els dos primers trimestres i les actituds mostrades en el tercer trimestre, sense que aquest últim provoque un efecte negatiu en la mitjana de les dues primeres avaluacions. Cada alumne obtindrà les seues pròpies qualificacions finals.

Pel que fa a 4t d’ESO, en cas que l’equip docent haja decidit de manera excepcional en algun cas que un alumne no promocione, els centres docents organitzaran proves d’avaluació extraordinàries per a l’alumnat que no haja obtingut el títol d’ESO.

Aquestes proves de recuperació podran concretar-se en la realització de projectes, treballs i tasques que s’hagen pogut encomanar a l’alumnat en el seu informe final valoratiu. En finalitzar les proves, l’equip docent de 4t d’ESO determinarà, de manera col·legiada, si l’alumnat en aquestes circumstàncies obté el títol d’ESO.

L’alumnat que promocione de 1r a 2n de Batxillerat sense haver superat totes les matèries seguirà els plans de reforç que establisquen els departaments didàctics i haurà de superar les avaluacions corresponents d’aquests plans durant el curs 2020-2021. L’alumnat podrà matricular-se en les matèries de continuïtat de segon curs malgrat no tindre superades les de primer, que es donaran per aprovades sempre que se superen les corresponents de 2n de Batxillerat.

Pla de reforç
per al curs 2020-2021

En tots els cursos s’establiran plans de reforç de continguts fruit de l’avaluació i la diagnosi que s’haja fet a cada alumne quan finalitze el curs actual. Aquest pla preveurà mesures excepcionals d’organització del currículum en els diferents nivells i etapes.

Amb l’objectiu que aquest programa específic de reforç siga efectiu, els centres educatius centraran el seu pla d’actuació per a la millora (PAM) del curs 2020-2021 en el disseny i l’organització d’activitats que tinguen com a principi fonamental la consolidació i la recuperació dels aprenentatges imprescindibles perquè tot l’alumnat puga seguir amb èxit el pròxim curs, especialment el que té més dificultats d’aprenentatge i que es troba més endarrerit a causa de les circumstàncies en què ha pogut desenvolupar el seu aprenentatge durant el període d’activitat educativa no presencial.

Per tal de fonamentar aquest pla de reforç, els centres educatius realitzaran una programació extraordinària de l’activitat educativa per al mes de setembre partint del contingut dels informes individualitzats que s’emetran sobre cada alumne quan finalitze aquest curs i les avaluacions inicials que es faran durant els primers dies lectius.

En aquest sentit, i per a un estadi de transició entre etapes com és el pas de 6é de Primària a 1r d’ESO, Educació proposa que el pròxim curs l’alumnat de 1r d’ESO treballe per àmbits per tal de facilitar la transició entre etapes i la recuperació d’aprenentatges no impartits en 6é de Primària durant la suspensió temporal de l’activitat lectiva presencial.

L’organització curricular serà similar a l’existent en l’actualitat en els programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment (PMAR) de 3r d’ESO i en els programes de reforç de 4t d’ESO (PR4), que agrupen la majoria d’assignatures en àmbits de coneixement: lingüístic i social, i científic, matemàtic i tecnològic.

Igualment, els centres també podran proposar una organització curricular excepcional en els cursos en què es considere que és la millor manera d’aconseguir la consolidació, l’adquisició, el reforç o el suport dels aprenentatges afectats per la situació del tercer trimestre d’aquest curs, per part de tot l’alumnat, especialment per a l’alumnat amb més dificultats.

Formació Professional

En Formació Profesional (FP) es modifica, de manera excepcional i per a aquest curs, la duració del mòdul de Pràctiques de Formació en Centres de Treball (FCT) a les hores que preveuen els reials decrets que estableixen cada títol i els seus ensenyaments mínims: 130 hores en FP Bàsica i 220 hores en grau mitjà i grau superior.

En els cicles de grau superior s’integraran, de manera excepcional, els mòduls d’FCT i de Projecte. Els dos es realitzaran de manera integrada i amb una duració total de 245 hores, corresponents a la suma de la duració que preveuen els reials decrets de cada títol per a aquests mòduls.

En els cicles de grau mitjà i en l’FP Bàsica s’incorporarà, excepcionalment, un nou mòdul integrat de 245 i 155 hores, respectivament, que contindrà els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació del mòdul d’FCT i els objectius generals de cadascun dels títols, de tal manera que aquest nou mòdul substituirà excepcionalment el mòdul d’FCT.

Donades les circumstàncies derivades de la crisi sanitària de la COVID-19, se substituirà l’estada en empreses per una proposta d’activitats associades a l’entorn laboral.

L’alumnat de 2n curs de les famílies professionals de sanitat i de serveis socioculturals i a la comunitat que hagen accedit a un contracte de treball dels establits en el marc de l’Ordre 299/2020, de 27 de març, del Ministeri de Sanitat, quant a les mesures relatives als professionals sanitaris en formació per fer front a la COVID-19, es reconeixeran les hores realitzades pel seu contracte laboral a l’hora de determinar l’exempció total o parcial del mòdul d’FCT sense necessitat d’aplicar la duració d’un any complet d’experiència laboral.

Si un alumne o alumna ha realitzat en Formació Dual més de 250 hores, l’equip docent podrà considerar aquestes com a hores d’FCT i, de manera excepcional, aprovar el mòdul d’FCT. En aquest cas, l’alumnat haurà de realitzar la part corresponent al mòdul de Projecte. Si no ha fet les hores mínimes, s’haurà d’incorporar al mòdul d’FCT més Projecte i realitzar la part pendent fins a completar el nombre d’hores establit.

Pel que fa a les FCT d’FP, Educació determina que, amb caràcter excepcional, l’alumnat puga sol·licitar la renúncia a la convocatòria ordinària de les pràctiques del curs 2019-2020 i, alhora, puga optar a la realització del mòdul de Projecte en el curs 2019-2020. En aquest cas, en el curs 2020-2021 l’alumnat es matricularà al mòdul FCT i haurà de fer les pràctiques atenent les possibilitats organitzatives dels centres educatius i la disponibilitat de places a les empreses al llarg del pròxim curs.

En el moment que s’autoritze l’inici de l’activitat educativa presencial, l’alumne podrà tornar a fer l’FCT en l’empresa assignada o continuar en la modalitat en línia.

Directe